Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

1.1 Erica Turmel van Natuurlijk Erica Fotografie, gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 86147781, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

2.2 Werkt de fotografe samen met derden, bijvoorbeeld een tweede fotograaf, dan zijn de algemene voorwaarden van Natuurlijk Erica Fotografie ook op hen van toepassing.

2.3 Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien de fotografe deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.4 In het geval van het inhuren voor zakelijke fotografie gelden de algemene voorwaarden van Natuurlijk Erica Fotografie en niet die van de opdrachtgever.

Artikel 3. OFFERTES

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en worden schriftelijk naar klant gestuurd.

3.2 Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 7 (zeven) dagen na datum van verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3.3 Alle door de fotografe genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. (Voor zakelijke klanten zijn de genoemde bedragen exclusief BTW)

3.4 Wanneer de klant de offerte aanneemt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotografe. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans die indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

3.5 Fotografe kan niet aan haar aanbod worden gehouden, als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. De fotografe is in dit geval bevoegd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.

3.7 Alles wat buiten het aanbod wordt geleverd, wordt gezien als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

3.8 De fotografe kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotografe onaanvaardbaar maken.

3.9 Indien de overeenkomst na aanvaarding van de offerte wijzigt, wordt op basis van de nieuwe informatie een nieuw offerte toegestuurd. De opdracht wordt pas uitgevoegd na aanvaarding van de nieuwe offerte.

Artikel 4. VERGOEDING & UITVOERING

4.1 De klant betaalt de door de fotografe gehanteerde vergoeding, tenzij tussen klant en fotografe een aparte vergoeding is afgesproken. De fotografe werkt met vaste pakketten. Bij uitzondering kan hier van worden afgeweken.

4.2 In de basistarieven van de fotografe zit voorbereidingstijd, opnametijd en nabewerkingstijd inbegrepen. Eventuele reiskosten worden apart vermeld, evenals overige bijkomende kosten zoals locatiehuur of fotoproducten. Nabestellingen worden apart gefactureerd.

4.3 De fotografe heeft het recht gedurende het jaar de tarieven te verhogen. Dit geldt alleen voor nieuwe opdrachten; lopende opdrachten worden tegen het afgesproken tarief uitgevoerd.

4.2 De fotografe zal de opdracht naar haar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotografe gebruikelijk werkt.

4.3 De fotografe heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.4 Mocht het aannemelijk zijn dat de fotografe hogere kosten gemaakt heeft en/of meerwerk heeft verricht, dan komen ook deze kosten en/of dit meerwerk in aanmerking voor vergoeding.

4.5 In geval van overmacht of falen van techniek is de fotografe aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Artikel 5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 De fotografe zal na het maken van de definitieve boeking door de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW (Voor zakelijke klanten is het exclusief BTW)

5.2 De klant zal de factuur van de fotografe op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met op opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotografe heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.

5.3 De gehanteerde betalingstermijn is 14 dagen. Het volledige bedrag van de reportage dient voorafgaand aan de afgesproken datum te zijn voldaan via bankoverschrijving. Indien gewenst kan op de dag van de reportage per pin betaald worden, dit dient vooraf aangegeven te worden door de klant.

Voor bruiloften wordt een reserveringsvergoeding van 25% gevraagd. Deze dient binnen de betalingstermijn te worden voldaan. Hierna wordt de afgesproken datum vastgelegd. Voor het resterende bedrag wordt 2 (twee) weken voor het plaatsvinden van de reportage een nieuwe factuur toegestuurd.

5.4 Op verzoek kan in termijnen worden betaald, dit zal schriftelijk door de fotografe worden bevestigd.

5.5 Levering van foto’s, een album, wandproducten of digitale bestanden vindt pas plaats na ontvangst van de volledige betaling door de klant.

5.6 Wordt de factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Dit wordt in rekening gebracht als op de eerste en tweede herinnering geen reactie komt.

Artikel 6. INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

6.1 Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, tijdig beschikbaar aan fotografe. Bij voorkeur voorafgaand aan het laten opstellen van een offerte.

6.2 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

6.3 Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

6.4 Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. In het geval van verzekerde schade, geldt de aansprakelijkheid tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

7.2 De fotografe is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een reportage en/of schade die hier direct of indirect door ontstaat. De fotografe zal haar uiterste best doen ervoor te zorgen dat de reportage naar wens verloopt.

7.3 De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke dan wel materiële schade door vallen, uitglijden, elektrocuteren etc. tijdens een fotosessie.

Artikel 8. LEVERING & BESTELLINGEN

8.1 De fotografe levert de foto’s in hoge resolutie jpg-bestanden. Deze bestanden zijn gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd op licht, kleur, contrast en uitsnede. De fotografe doet verder een minimale beeldbewerking naar eigen inzicht, passend bij de stijl van de fotografe. Er worden geen onbewerkte originele bestanden aan de klant geleverd, ook niet tegen betaling.

8.2 Het bijsnijden en/of bewerken van de door de fotografe gemaakte foto’s voor print of online gebruik is niet toegestaan.

8.3 De fotografe hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Als richtlijn wordt drie tot vier weken aangehouden.

8.4 Worden foto’s of andere fotoproducten verzonden, inclusief digitale bestanden, zijn deze vanaf het moment van verzending voor risico van de klant tot het moment dat de producten door de fotografe onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.5 Voor de levertijd van bestelde fotografische producten is de fotografe afhankelijk van derden. Hierdoor kan de geschatte levertijd gesteld onder punt 7.2 niet gegarandeerd worden en is de fotografe niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen die door de leverancier zijn ontstaan.

8.6 De fotografe werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

8.7 De fotografe is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden geleverd is. Tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

8.8 De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotografe gebruikte of geadviseerde leveranciers.

Artikel 9. ANNULERING

9.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren en voorzien van een geldige reden.

9.2 Annuleren van een fotoreportage dient maximaal 48 uur – bij ziekte uiterlijk 24 uur van tevoren –  voor de geplande afspraak gedaan te worden en afhankelijk van de reden wordt een nieuwe afspraak gepland.

9.3 Bij annulering van de overeenkomst door klant en het niet plannen van een nieuwe afspraak wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Eventueel gedane aanbetalingen worden na annulering niet vergoed en niet verrekend met het te vergoeden annuleringsbedrag.

9.4 Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de fotografe door omstandigheden of onmacht niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, de fotografe hiervoor niet verantwoordelijk is. In overleg met de klant zal een nieuwe afspraak gepland worden.

9.5 In het geval van een bruidsreportage waarbij door onvoorziene omstandigheden de fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, verzorgt zij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf.

Artikel 10. KLACHTEN

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door fotografe dienen uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na de afspraak schriftelijk aan de fotografe te worden medegedeeld. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na ontvangst schriftelijk aan de fotografe te worden medegedeeld. Fotografe zal binnen 10 (tien) werkdagen hierop reageren.

10.2 Klachten die buiten de gestelde termijn in punt 10.1 binnen komen worden niet in behandeling genomen.

10.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.

10.4 De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

Artikel 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1 Het auteursrecht van de foto’s ligt bij de fotografe. Deze blijft ook te allen tijde eigenaar van alle foto’s.

11.2 De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, sociale media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers).De klant ontvangt voor het gebruik geen financiële tegemoetkoming.

11.3 De klant is verplicht naamsvermelding van de fotografe te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.

11.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast et cetera) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotografe.

11.5 De geleverde digitale bestanden op CD/DVD/USB-stick of via WeTransfer geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

11.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotografe.

11.7 Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotografe een vergoeding toe van tenminste 100% van de gebruikelijke licentievergoeding, zonder recht te verliezen op een vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11.8 De fotografe behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals beschreven in punt 11.2. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven.

11.9 Indien instellingen, organisaties of personen vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, dan kunnen zij zich onder vermelding van gegronde redenen melden. De fotografe zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

11.10.Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 12. BIJZONDERE BEPALINGEN

12.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

12.2 Fotograaf behoudt het recht om een deel van de reportage te annuleren in het geval van onwenselijk gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesterijen, geweld of bedreiging door klant of aanwezigen. Mocht het zijn dat de reportage hierdoor niet kan worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

12.3 Fotografe heeft te maken met wettelijke dossierplicht, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. In geen geval zal ze persoonlijke gegevens (e-mail, telefoon, adres et cetera) zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

12.4 De door fotografe gedane acties en aanbiedingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

12.5 De geldigheid van de door fotografe uitgegeven cadeaubonnen is 2 jaar. Deze zijn niet inwisselbaar voor contanten. Ze mogen overgedragen worden aan anderen.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

13.2 Wordt door fotografe van een bepaling in deze algemene voorwaarden afgeweken, blijven in alle gevallen de overige bepalingen gewoon van kracht.

13.3 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om bij een geschil samen tot overeenkomst te komen. Lukt dat niet, wordt een beroep gedaan op de rechter in het arrondissement waarin de fotografe is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaald.